امروز دوشنبه۲۹ شهریور ۱۴۰۰
    آفتاب بام شرق دلیجان
شماره عضویت  107
شماره ثبت  1493
مدیرعامل :محمدرضا اصغری  09183664642
آدرس: قطب راونج
رییس هیئت مدیره: جمال شعبانی 09183669062
کلیه شرکت های عضو