امروز پنج شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۱
    ایزوگام هخامنش ماهگل
 نام شرکت      
هخامنش ماهگل
 مدیر عامل
 سعید نجفی
 شماره ثبت
 1681
 تلفن  44277500
 فکس  44277500
 موبایل  09188653104
 آدرس  قطب راونج
 ایمیل  
 وب سایت
 www.hakhamanesh1681.com
کلیه شرکت های عضو