امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
اهداف انجمن

1. حضور در مجامع تصمیم ساز ( کارگروه صنعت و معدن، انجمن صنایع همگن استان و ... )

2. پیگیری مسائل حقوقی در مورد ثبت شرکتها و علائم

3. ارتباط با نهادهای دولتی مرتبط ( محیط زیست، تعزیرات، بهداشت محیط و ... )

4. حضور در نمایشگاهها

5. بازدید مستمر از واحدهای تولیدی

6. رابط واحدهای عضو با مراجع دولتی و بخش خصوصی

7. تلاش برای رفع موانع و مشکلات تولیدی و اداری اعضا