امروز هارشنبه۹ فروردین ۱۴۰۲
    ایزوگام تک بام
نام شرکت:                              تک بام

 مدیرعامل:
 عباس حسيني

 شماره ثبت:
 525

 تلفن:
 08644260402

 فکس:
 08644260533

 موبایل مدیر عامل:
 09183660148

 آدرس:
قطب صنعتی دودهک

 ایمیل:  
 وب سایت:  


کلیه شرکت های عضو