امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام عایق گستران
نام شرکت:                              عایق گستران

 مدیرعامل: طاهر عزیز سعید بارزانی
 شماره ثبت:  665

 تلفن: 08644247261-63

 فکس:  08664247264

 موبایل مدیر عامل:  09181664202

 آدرس: دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:a  ayeghgostaran@diic.ir
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو