امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام کیان گستر
نام شرکت:                              کیان گستر

 مدیرعامل:  حمیدرضا منصوری

 شماره ثبت:  995

 تلفن: 08644277246
 فکس: 08644277247

 موبایل مدیر عامل:  09181664179

 آدرس: ناحیه صنعتی راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو