امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    بوم گستر
نام شرکت:                             
بوم گستر
 مدیرعامل: علي حاجي زاده شفيعي

 شماره ثبت:  1417

 تلفن:  08644277441-3

 فکس:  08644277440

 موبایل مدیر عامل:  09188662000

 آدرس: ناحيه راونج

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو