امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
شرکت تعاونی تامین نیاز ایزوگام

به دلیل استقرار واحدهای صنعتی تولید عایق رطوبتی در منطقه دلیجان ، ضرورت تشکیل یک شبکه به صورت تعاونی جهت تأمین مواد اولیه واحدها ، از جمله مهمترین اولویت ها تشخیص داده شده بود، که به همین دلیل شرکتی به صورت تعاونی تحت عنوان " تأمین نیازمندی های صنایع ایزوگام" (با نام اختصاری تنصا) در سال 1384 به ثبت رسید.

اهداف تشکیل شرکت تعاونی تنصا عبارتند از :

1. ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاری و تعاون عمومی

2. تأمین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی

3. تأمین مواد اولیه مصرفی اعضا

4. حمایت های همه جانبه از اعضا

صاحبان حرفه تولید عایق رطوبتی و مشاغل وابسته به آن برای عضویت در این شرکت می توانند اقدام نمایند.