امروز نبه۱ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام فراز
نام شرکت   
 ایزوگام فراز 
 مدیر عامل
 وحید خدائی
 همراه مدیر عامل
 09126362906
 شماره ثبت
 524
تلفن 086-44277310
 فکس
086-44277311
 آدرس  قطب صنعتی راونج
 ایمیل  
کلیه شرکت های عضو