امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام سینا بام
 نام شرکت:                              سینا بام
 مدیرعامل:  محمود نصيري

 شماره ثبت:  283

 تلفن:  08644247400-5

 فکس: 08644247418

 موبایل مدیر عامل:  09181658005
 آدرس: قطب بوعلي
کلیه شرکت های عضو