امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    آذربام
نام شرکت:                              آذربام

 مدیرعامل:  جمال شعبانی
 شماره ثبت:  992

 تلفن:  08644433761
 فکس:  08644433763

 موبایل مدیر عامل:  09183669062
 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتي

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو